آرشیو ورزشی
اسب ترکمن بجنورد

برگزاری کورس پاییزه اسب ترکمن

پیاده روی به سمت شیرکوه به مناسبت سوم خرداد پایگاه ام ابیها ناحیه شیروان

پیاده روی به سمت شیرکوه به مناسبت سوم خرداد پایگاه ام ابیها ناحیه شیروان 1400/03/03

کوهنوردی به مناسبت سوم خرداد در روستای اسفیدان توسط پایگاه رقیه حوزه نرجس خاتون( س) ناحیه بجنورد ۱۴۰۰/۰۳/۰۳

کوهنوردی به مناسبت سوم خرداد در روستای اسفیدان توسط پایگاه رقیه حوزه نرجس خاتون( س) ناحیه بجنورد ۱۴۰۰/۰۳/۰۳

کوه نوردی به مناسبت سوم خرداد پایگاه ریحانه النبی حوزه سمیه و پایگاه نجابت از حوزه آسیه و حوزه حضرت معصومه از ناحیه بجنورد

کوه نوردی به مناسبت سوم خرداد پایگاه ریحانه النبی حوزه سمیه و پایگاه نجابت از حوزه آسیه و حوزه حضرت معصومه از ناحیه بجنورد 1400/03/03

برگزاری پیاده روی به مناسبت روز قدس توسط خواهران پایگاه نجمه دراقانلو حوزه حضرت خدیجه (س) ناحیه بجنورد

برگزاری پیاده روی به مناسبت روز قدس در روستای دراقانلو توسط خواهران پایگاه نجمه حوزه حضرت خدیجه (س) ناحیه بجنورد ۱۴۰۰/۰۲/۱7

پیاده روی به مناسبت روز قدس توسط پایگاه ام ابیها/قاضی حوزه حضرت آمنه (س)

پیاده روی به مناسبت روز قدس در روستای قاضی توسط پایگاه ام ابیهاحوزه حضرت آمنه( س) ناحیه بجنورد 1400/02/17

پیاده روی خواهران بسیجی پایگاه ریحانه النبی محله ویلاشهر حوزه سمیه ناحیه بجنورد جهت ترویج حجاب اسلامی هر شب بعد از افطا

پیاده روی خواهران بسیجی پایگاه ریحانه النبی محله ویلاشهر از حوزه سمیه ناحیه بجنورد جهت ترویج حجاب اسلامی هر شب بعد از افطار